Home

Tạm biệt Ubuntu

Vậy là sau gần 2 năm làm việc với môi trường Ubuntu, hôm nay tôi phải nói lời tạm biệt với hệ điều hành này. Ubuntu là một môi trường làm việc rất phù hợp với những nhà phát triển phần mềm nói chung và lập trình web nói riêng. Trong môi trường này chúng ta hoàn toàn có thể làm quen với những kỹ năng như web master, server manager, command guru, designer,...

Who moved my apple?

Tạm biệt Ubuntu, tôi sẽ làm quen với môi trường mới - MacOS, đây cũng là một hệ điều hành dựa trên Linux nên hầu như Ubuntu có gì thì Mac cũng có cái đó. Nhưng có những phần mềm Mac có mà Ubuntu không có ví dụ như Mate, Photoshop, XCode. Tôi cảm thấy thích thú khi được quay lại với Photoshop!