Home

Spring security với WAS 8

Ứng dụng của mình sử dụng Spring security phục vụ cho xác thực người dùng. Ứng dụng chạy trên Jetty, Weblogic thì xác thực ngon lành. Vậy mà khi cài lên Websphere 8.5 thì phần security chẳng có tác dụng gì, tức là khi vào trang web không ra trang login gì luôn. Sau một ngày vật vã, google các kiểu chẳng ăn thua.

Đau đầu ở chỗ một ứng dụng khác tương tự, phần Spring Security vẫn hoạt động bình thường. Cuối cùng ngồi so sánh cái web.xml thì phát hiện ra một chỗ

<filter>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>

<filter-mapping>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <url-pattern>*</url-pattern>
</filter-mapping>

Phải chỉnh như thế này thì trên Websphere mới hiểu :(

<filter>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>

<filter-mapping>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>