Home

Maven integration for Eclipse

Apache Maven là công cụ quản lý dự án Java, nó thực hiện công việc khởi tạo project, biên dịch, đóng gói, kiểm định một cách tự động. Dùng maven sẽ giúp cho người phát triển đỡ đau đầu về quản lý thư viện, ràng buộc giữa thư viện A và thư viện B, bên cạnh đó cũng rất tiện lợi cho việc cập nhật thư viện với phiên bản mới hơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp Maven vào Eclipse. Điều cần thiết nhất là chúng ta sẽ cài plugin m2eclipse cho Eclipse.