Home

Lỗi DataFrame show dữ liệu trong Spark

Sử dụng Spark select bảng trong Hive rồi show() thì bị lỗi như dưới đây (tuy nhiên khi sử dụng SQL Client kết nối Hive thì vẫn gọi được bình thường)

scala> spark.sql("select * from database.table_name").show()
Caused by: java.lang.RuntimeException: serious problem
 at org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcInputFormat.generateSplitsInfo(OrcInputFormat.java:1078)
 at org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcInputFormat.getSplits(OrcInputFormat.java:1105)
 at org.apache.spark.rdd.HadoopRDD.getPartitions(HadoopRDD.scala:200)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:253)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:251)
 at scala.Option.getOrElse(Option.scala:121)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.partitions(RDD.scala:251)
 at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.getPartitions(MapPartitionsRDD.scala:35)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:253)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:251)
 at scala.Option.getOrElse(Option.scala:121)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.partitions(RDD.scala:251)
 at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.getPartitions(MapPartitionsRDD.scala:35)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:253)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:251)
 at scala.Option.getOrElse(Option.scala:121)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.partitions(RDD.scala:251)
 at org.apache.spark.rdd.UnionRDD$$anonfun$1.apply(UnionRDD.scala:84)
 at org.apache.spark.rdd.UnionRDD$$anonfun$1.apply(UnionRDD.scala:84)
 at scala.collection.TraversableLike$$anonfun$map$1.apply(TraversableLike.scala:234)
 at scala.collection.TraversableLike$$anonfun$map$1.apply(TraversableLike.scala:234)
 at scala.collection.immutable.List.foreach(List.scala:381)
 at scala.collection.TraversableLike$class.map(TraversableLike.scala:234)
 at scala.collection.immutable.List.map(List.scala:285)
 at org.apache.spark.rdd.UnionRDD.getPartitions(UnionRDD.scala:84)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:253)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:251)
 at scala.Option.getOrElse(Option.scala:121)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.partitions(RDD.scala:251)
 at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.getPartitions(MapPartitionsRDD.scala:35)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:253)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:251)
 at scala.Option.getOrElse(Option.scala:121)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.partitions(RDD.scala:251)
 at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.getPartitions(MapPartitionsRDD.scala:35)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:253)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:251)
 at scala.Option.getOrElse(Option.scala:121)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.partitions(RDD.scala:251)
 at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.getPartitions(MapPartitionsRDD.scala:35)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:253)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:251)
 at scala.Option.getOrElse(Option.scala:121)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.partitions(RDD.scala:251)
 at org.apache.spark.ShuffleDependency.(Dependency.scala:91)
 at org.apache.spark.sql.execution.exchange.ShuffleExchangeExec$.prepareShuffleDependency(ShuffleExchangeExec.scala:319)
 at org.apache.spark.sql.execution.exchange.ShuffleExchangeExec.prepareShuffleDependency(ShuffleExchangeExec.scala:91)
 at org.apache.spark.sql.execution.exchange.ShuffleExchangeExec$$anonfun$doExecute$1.apply(ShuffleExchangeExec.scala:128)
 at org.apache.spark.sql.execution.exchange.ShuffleExchangeExec$$anonfun$doExecute$1.apply(ShuffleExchangeExec.scala:119)
 at org.apache.spark.sql.catalyst.errors.package$.attachTree(package.scala:52)
 ... 75 more
Caused by: java.lang.NullPointerException
 at org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcInputFormat$BISplitStrategy.getSplits(OrcInputFormat.java:580)
 at org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcInputFormat.generateSplitsInfo(OrcInputFormat.java:1067)

Giải pháp

Đặt lại tham số như dưới đây thì sẽ qua được lỗi này

sql("set spark.sql.hive.convertMetastoreOrc=true")