Home

Gặp vấn đề khi mã hoá và giải mã RSA

Tuần trước mình còn treo lại một vấn đề khi mã hoá và giải mã với RSA. Chẳng là trong ứng dụng web sẽ có thông tin được mã hoá bằng Public Key, khi phía server nhận được sẽ giải mã bằng Private Key.

Phần mã hoá trên web được sử dụng thư viện Javascript (http://www-cs-students.stanford.edu/~tjw/jsbn/), phía server thì sử dụng Java để giải mã. Mình đã test trên máy cá nhân với các input khác nhau thấy kết quả chuẩn rồi, vậy mà khi cài ứng dụng lên máy chủ Weblogic (SunOS) thì việc giải mã không như mong đợi.

Kết quả giải mã trên server ra một chuỗi ký tự loằng ngoằng rồi mới đến chuỗi mà mình cần, thế là ứng dụng chạy sai bét. Chẳng hiểu sao nữa?

Update 16/10/2016: Mình đã test trên weblogic ở local, ứng dụng vẫn chạy chuẩn. Mình cũng đã tạo một app nhỏ để kiểm tra việc giải mã trên server thì kết quả cũng ngon. Vấn đề giờ là nghi vấn cấu hình Weblogic trên Server, làm việc sử dụng thư viện security không đúng.