Home

Cài đặt Weblogic 10.3.6 trên MacOS 10.8

Dạo này "nhúng chàm" quá nhiều vào Java rồi, ở công ty giờ toàn viết ứng dụng trên Java nên mình không dùng không được. Mình thỉnh thoảng ngồi nhà viết mấy utility libs để sau này còn sử dụng nên cũng cần phải tạo môi trường giống công ty một chút còn test. Trước mình vẫn hay dùng Tomcat làm server cho nhẹ, nhưng mỗi lần mang code đến công ty lại phải mất công chuyển đổi sang nền tảng weblogic và ngược lại. Thành ra hôm nay hý hoáy cài weblogc lên con Mac có cái còn chơi.

Mục tiêu là cái Weblogic 10.3.6 lên MacOS 10.8 và tích hợp luôn với Eclipse

  • Kiểm tra Java đã được cài trên máy chưa? Như mình hiện tai đã cài Java 1.6 và thư mục như sau
/System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6/Home
  • Download Weblogic 10.3.6 tại đây 
  • Unzip file download về vào thư mục /tools/wls1036_dev
  • Mở Terminal ra và thực hiện những lệnh sau
export JAVA_HOME=/System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6/Home
export MW_HOME=/tools/wls1036_dev
cd $MW_HOME
./configure.sh
export USER_MEM_ARGS="-Xmx1024m -XX:PermSize=1024m"
. $MW_HOME/wlserver/server/bin/setWLSEnv.sh (có dấu cách giữa . và $)
mkdir /tools/domain1
cd /tools/domain1
$JAVA_HOME/bin/java -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=1024m weblogic.Server

Sau khi chạy câu lệnh cuối sẽ đến phần cài đặt cấu hình mặc định cùng với khai báo user và mật khẩu cho việc vào console của weblogic. Sau khi hoàn tất, chúng ta có thể truy cập vào console theo địa chỉ http://localhost:7001/console 

Đối với Eclipse, chúng ta tạo New Server và chọn Weblogic 10.3.6 và thực hiện theo chỉ dẫn của chương trình.