Home

Cài đặt brew trên macOS

Trên macOS, Homebrew là công cụ không thể thiếu đối với người phát triển ứng dụng. Homebrew được giới thiệu là "The missing package manager for macOS". Với brew việc cài đặt các công cụ như wget, htop, nmap,... trên macOS được trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cài đặt Homebrew chỉ cần copy dòng lệnh dưới vào Terminal và Enter.

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta kiểm tra phiên bản của brew vừa cài đặt bằng lệnh sau

brew --version

Kết quả sẽ hiển thị tương tự như dưới đây

Homebrew 1.7.7
Homebrew/homebrew-core (git revision 3edb; last commit 2018-10-19)
Homebrew/homebrew-cask (git revision c95843; last commit 2018-10-19)

Giờ đây để cài htop mình có thể dùng lệnh sau

brew install htop