Home

Amazon SES dễ dàng hơn với SMTP

Mới đây Amazon đã thông báo đưa SMTP vào trong Amazon SES giúp làm đơn giản quá trình gửi mail từ dịch vụ của SES. Đây quả là một điều mình đã mong chờ từ lâu. Nếu trước để gửi mail từ Amazon SES thì phải cấu hình khá nhiều thứ, ví dụ như trong bài "Sử dụng Amazon SES với Django" mình có trình bày.

Việc đầu tiên để gửi mail từ SES chúng ta cũng phải xác thực địa chỉ email gửi đi, tiếp theo đó là tạo một tài khoản SMTP từ trong console Amazon SES. Khi đã những thông tin này thì việc gửi mail trở nên dễ dàng và thuận tiện. Dưới đây là một ví dụ gửi mail viết trên Python.

import smtplib 
FROMADDR = 'email@me.com' 
TOADDRS = ['hell@god.com'] 
CONTENT = 'Somethings' 
SUBJECT = "Test" 
msg = ("From: %s\r\nTo: %s\r\nSubject: %s\r\n\r\n" % (FROMADDR, ", ".join(TOADDRS), SUBJECT)) 
msg += CONTENT + "\r\n" # Credentials (if needed) 
username = '*******' 
password = '*******************' # The actual mail send 
server = smtplib.SMTP_SSL('email-smtp.us-east-1.amazonaws.com', '465') 
server.ehlo() 
server.login(username,password) 
server.sendmail(fromaddr, toaddrs, msg) 
server.quit()